چرا باید یک آزمایشگاه مجهز داشته باشیم؟

آیا تجهیزات آزمایشگاه به غیر از هزینه فایده ای هم دارند؟